Informatie

 

Informatie om uit te printen voor vrienden, familie, buren, etc.
De verborgen effecten van het huidige bancaire- en monetaire systeem
Hoezo kopen & verkopen? Wij ruilen
Spelregels in het kort

Kosten
Statuten Stichting Fair4All
Verantwoording inkomsten & uitgaven Stichting Fair4All
Belastingen (Euro's)
Fraudepreventie
Samen kunnen we nog veel meer
Het bestuur van Fair4All

 

Hoezo kopen & verkopen? Wij ruilen.

Sommige zaken zijn zo'n gewoonte geworden dat je er niet eens meer bij stilstaat.

Slager Simon heeft nog een rekening van zijn vegetarische boekhouder liggen die daarop heeft aangegeven nog 250 Euro van hem tegoed te hebben. Simon heeft die 250 Euro niet maar wel biefstuk. Regelmatig heeft Simon mensen in zijn slagerij met Euro's op zak. Simon denkt niet lang na en besluit de Euro's van die mensen te kopen en betaalt hen daarvoor met biefstuk.

Wie koopt van wie? We ruilen! Met deze gedachte als belangrijk principe worden alle transacties binnen het netwerk van Fair4All straks verwerkt. Uit praktisch oogpunt gebruiken wij Fairs als administratieve eenheid.

(Terug omhoog)

Spelregels in het kort

 • Deelname staat open voor elk individu. Aanmeldingen van rechtspersonen dienen met meerderheid van stemmen door de deelnemers worden goedgekeurd.
 • Elke deelnemer krijgt een gebruiksrekening en een spaar- & leenrekening.
 • Bij aanvang kan het saldo op een gebruiksrekening maximaal 250 Fairs negatief zijn, daarna wordt dit 3 maal het gemiddelde aantal binnenkomende Fairs over de voorgaande 3 maanden. Bijvoorbeeld: wanneer er op een gebruiksrekening in drie opeenvolgende maanden 2000, 3000 en 1000 binnenkomt afkomstig van andere deelnemers, wordt het maximum dat die rekening negatief mag staan 3 x 2000 is 6000.
 • Van het positieve saldo op de gebruiksrekeningen wordt op maandbasis 0,5% afgeboekt o.a. voor kosten maar ook om rentevrij lenen sneller en breder beschikbaar te maken (meer details).
 • Positief saldo op een gebruiksrekening dat tijdelijk niet nodig is kan overgeboekt worden naar de spaar- & leenrekening. Op deze manier wordt over dit saldo geen 0,5% afgeboekt en komt het tijdelijk beschikbaar voor andere deelnemers die rentevrij willen lenen.
 • Bij een positief saldo op de spaar- & leenrekening is het niet toegestaan om gelijktijdig een negatief saldo op de gebruiksrekening te hebben.
 • Bij overboekingen naar spaar- & leenrekeningen moet worden aangegeven voor hoe lang de betreffende hoeveelheid Fairs minimaal op de spaar- & leenrekening blijft staan (min. 1 maand). Dit kan natuurlijk altijd verlengd worden.
 • Deelnemers die niet meer actief zijn binnen het netwerk maar wel al geruime tijd een negatief saldo op de gebruiksrekening hebben zullen verzocht worden dit saldo aan te vullen door producten of diensten aan te bieden aan de overige leden. In het geval de betreffende deelnemer niet bereid is actie te ondernemen om zijn/haar saldo aan te zuiveren zal hem/haar een boete worden opgelegd in Euro's gerelateerd aan het betreffende saldo in Fairs. Hiervoor zal een clausule worden opgenomen in de binnenkort te publiceren deelnemersovereenkomst.
 • Rentevrije leningen zijn door iedere deelnemer aan te vragen. De aanvragen zullen worden beoordeeld door de 3 leden waarmee de aanvragende deelnemer het voorafgaande jaar de meeste Fairs hebben verwisseld plus een vierde deelnemer. De leningen via het systeem van de spaar- & leenrekeningen worden uiteraard verstrekt afhankelijk van de beschikbaarheid van spaartegoeden.

(Terug omhoog)

Belastingen (Euro's)

Wij zijn niet per definitie tegen belastingen. Er zijn algemene voorzieningen waarvan wij graag gebruik maken. Fair4All is een gezond antwoord op het ongezonde systeem waarvan de Euro deel uitmaakt. Het kan dus niet zo zijn dat wij voor onze ruilactiviteten binnen een gezond systeem waarin wij principieel geen gebruik maken van ongezonde Euro's, belasting verschuldigd zouden zijn in Euro's.

In de praktijk blijkt dat de Belastingdienst vaak openstaat voor onderhandelingen met grote partijen. Fair4All is straks zo'n grote partij. Internationaal gezien zijn er verschillende locale overheden die belastingen accepteren in andere dan de nationale valuta. Onder de huidige economische en maatschappelijke omstandigheden lijkt een volgende stap naar een dergelijke acceptatie op nationaal niveau voor de hand liggend.

(Terug omhoog)

 

Regelmatig gestelde vragen

 

 1. Is Fair4All een bank?
 2. Waarom een ander systeem naast de Euro?
 3. Waarom is Fair4All een stichting (met aangeslotenen)?
 4. Waarom voorinschrijven en niet meteen van start?
 5. Wat zijn de kosten?
 6. Waarom wordt er 0,5% per maand van het saldo van de 'gebruiksrekening' afgehouden en waar gaat dit naartoe?
 7. Waarom zijn Fairs niet inwisselbaar tegen Euro's?
 8. Waarom zou ik sparen zonder rente?
 9. Kan Fair4All woningen financieren?
 10. Zijn jullie oplichters?
 11. Is dit alles?

Is Fair4All een bank?

Nee, Fair4All is geen bank. Fair4All is een netwerk waarin wij op een eerlijke manier met elkaar omgaan en op die manier ook eventueel onze producten en diensten ruilen. Tevens zetten wij ons in voor het opzetten van rechvaardige alternatieven voor uiteenlopende zaken die in de huidige maatschappij weinig meer met hun oorspronkelijke doel te maken hebben. Denk dan bijvoorbeeld aan financieringen, verzekeringen, gezondheidszorg en onderwijs. Zie ook de statuten van de Stichting Fair4All.

(Terug omhoog)

Waarom een ander systeem naast de Euro?

Het bancaire/monetaire systeem waarvan de Euro deel uit maakt is gebaseerd op een systeem waarbij geld wordt gecreeërd door private banken als schuld aan particulieren, bedrijven en zelfs overheden die hierover rente moeten betalen. Deze opzet heeft zeer grote gevolgen waaronder een ongelimiteerde groeidwang op een eindige wereld en een systematisch groter wordend verschil tussen 'arm' en 'rijk'. In dit systeem gaat er steeds meer geld in de richting van banken, multinationals, en zeer rijke individuen die dit geld aanwenden voor zaken die, op z'n zachtst uitgedrukt, de mensheid in veel gevallen niet ten goede komen. Voor een schat aan informatie (artikelen, studies, interviews, boeken, films) over de kwalijke en vergaande gevolgen van het reguliere bancaire/monetaire systeem zie http://www.FairBanking.nl.

Binnen het netwerk van Fair4All realiseren wij ons dat de economie (= huishouding) er niet is om door mensen in stand te worden gehouden maar dat de economie voortkomt uit de onderlinge samenwerking tussen mensen. Het onderling realiseren van onze wensen en verlangens binnen een rechtvaardige en gezonde samenleving staat voorop. Dit kan alleen wanneer iedereen binnen het netwerk zo veel mogelijk gelijke kansen heeft.

(Terug omhoog)

Waarom is Fair4All een stichting (met aangeslotenen)?

In eerste instantie hebben wij overwogen Fair4All op te richten als vereniging of coöperatie omdat dit de meest democratische vormen van samenwerking zijn. Uit praktische overwegingen is uiteindelijk besloten te starten als Stichting met aangeslotenen. De twee belangrijkste redenen hiervoor waren:

 1. Het fiscaal aantrekkelijk maken te doneren aan Fair4All. Alleen als stichting is de ANBI-status (Algemeen Nut Bevorderende Instelling) aan te vragen bij de belastingdienst. Om de oprichtingsfase sneller te laten verlopen is een Euro-budget voor zaken als promotie, advies en ondersteuning op o.a. juridisch en IT gebied wenselijk. Met het verkrijgen van een ANBI wordt het fiscaal aantrekkelijk om donaties te doen aan Fair4All.
 2. Het bouwen van een stabiele basis. Uit de ervaringen van andere nationale en internationale innoverende initiatieven blijkt dat de kans van slagen aanzienlijk groter is wanneer het bestuur klein is en slagvaardig kan handelen gedurende de eerste 5 tot 10 jaar van een project. Dat neemt niet weg dat in de statuten van Fair4All is opgenomen dat voor belangrijke beslissingen altijd goedkeuring nodig is van de bij de stichting aangesloten personen. Tevens is het mogelijk dat er 'onder de paraplu' van Stichting Fair4All aparte verenigingen of coöperaties zullen worden opgericht of dat Stichting Fair4All in de toekomst zal worden omgezet in zo'n rechtsvorm.

(Terug omhoog)

Waarom voorinschrijven en niet meteen van start?

Ons streven is een netwerk neer te zetten waarbinnen de deelnemers terecht kunnen voor op z'n minst een groot deel van hun basisbehoeften. Uit ervaring van andere initiatieven is gebleken dat wanneer behoeftes maar beperkt vervuld kunnen worden zo'n project vaak vastloopt en dat het dan bijna onmogelijk is het weer leven in te blazen. Daarom hebben wij gekozen voor voorinschrijving. Wij vragen geïnteresseerden aan te geven welke produkten en/of diensten zij de andere deelnemers aan zouden willen/kunnen bieden en welke zij graag van de andere deelnemers af zouden willen nemen. Op basis van deze gegevens en de bijbehorende postcodes kunnen wij dan zien hoe dicht we bij de mogelijkheid zijn om het netwerk werkelijk te kunnen laten functioneren. Ook op basis van deze gegevens gaan wij actief aan de slag om ondernemers of andere initiatieven over te halen zich bij het netwerk aan te sluiten. Denk dan bijvoorbeeld aan boeren of aan locale initiatieven voor het opwekken van energie.

(Terug omhoog)

Wat zijn de kosten?

Voorinschrijving is gratis. Om de oprichtingsfase sneller te laten verlopen is een Euro-budget voor zaken als promotie, advies en ondersteuning op o.a. juridisch en IT gebied wenselijk. Hiervoor zijn donaties uiteraard van harte welkom. Afhankelijk van de stand van zaken op het punt dat het netwerk werkelijk actief wordt zal besloten worden of er een bijdrage in Euro's zal worden gevraagd. Als dit het geval zou zijn zal het zeker niet meer zijn dan € 20,-. Nadrukkelijk wijzen wij hier weer op onze statuten: wij streven ons doel te bereiken met zo min mogelijk gebruik van Euro's. Wij kunnen onze ogen natuurlijk niet sluiten voor de realiteit waarin er nog steeds zaken in Euro's dienen te worden betaald.

(Terug omhoog)

Waarom wordt er 0,5% per maand van het saldo van de 'gebruiksrekening' afgehouden en waar gaat dit naartoe?

De belangrijkste reden om 0,5% per maand van het saldo van de gebruiksrekening af te houden is het mogelijk maken van rentevrij lenen. Wanneer een deelnemer Fairs (de eenheid waarin wij rekenen) op een gebruiksrekening heeft staan die hij op korte termijn niet nodig heeft wordt hij/zij door de 0,5% afboeking gemotiveerd het gedeelte van het tegoed dat hij/zij op dat moment niet nodig heeft tijdelijk over te boeken naar zijn/haar spaar- & leenrekening (waarop de afboeking niet van toepassing is) waardoor het beschikbaar komt voor andere deelnemers om rentevrij te lenen.

Een interessant neveneffect van de afboeking is dat je hierdoor geneigd bent de Fairs sneller uit te geven waardoor deze sneller van 'eigenaar' verwisselen. Met dezelfde Fair doe je dus meer, hetgeen die 0,5% wel eens meer dan zou kunnen compenseren!

De Fairs die worden afgeboekt worden in eerste instantie door de stichting aangewend voor:

 1. Dekking van kosten welke betaalbaar zijn in Fairs.
 2. Het maken van een extra 'potje' beschikbare Fairs om het rentevrij lenen sneller op gang te kunnen brengen.

Het onder punt 2 genoemde 'potje' blijft gezamenlijk eigendom van alle deelnemers. Op het moment dat dit 'potje', of het aanvullen hiervan, niet meer noodzakelijk is voor het functioneren van de leenfaciliteiten zal samen met de deelnemers worden besloten waar dit gedeelte van de afboeking vanaf dat moment voor gebruikt zal worden. Te denken valt bijvoorbeeld aan culturele of liefdadigheidsprojecten die door leden zelf aangedragen kunnen worden en waar de anderen dan hun stem over uit kunnen brengen. De deelnemers hebben hierin het laatste woord. Wel is het voor de instandhouding van het rentevrij lenen van belang dat de afboeking in gebruik blijft.

(Terug omhoog)

Waarom zijn Fairs niet inwisselbaar tegen Euro's?

Wij willen een gezond systeem neerzetten. Op het moment dat je de Fairs koppelt aan de machtige Euro uit het zieke systeem, besmet je het nieuwe systeem.

(Terug omhoog)

Waarom zou ik sparen zonder rente?

Een bekende uitspraak van Gandhi is 'Be the change you want to see'. Op de website FairBanking.nl geven wij in detail aan wat de verborgen effecten zijn van rente in het huidige systeem. In de Nederlands ondertitelde documentaire over de Zweedse rentevrije coöperatieve JAK Bank wordt hierover ook veel duidelijk gemaakt.

Rente betaal je niet alleen over leningen. Ondernemers en overheid betalen ook rente over hun financieringen die zij doorberekenen in de prijs van hun producten. De Duitse professor Margrit Kennedy berekende al in de jaren '80 van de vorige eeuw dat een prijs van een product gemiddeld (met forse uitschieters naar boven en beneden) voor 40% uit rente bestaat. Volgens haar berekeningen betekende dit dat iemand minimaal 500.000 mark rentedragend spaargeld moest hebben om per saldo geen rente te betalen. In de jaren '80 betekende dit voor de Duitse bevolking dat 80% van de bevolking via het bancaire systeem rente betaalde aan 10% van de bevolking (10% ontving net zo veel als zij betaalden). Systematisch wordt deze verhouding, 80/10, alsmaar schever getrokken. Lees hier een beknopt verslag van de studie van prof. Kennedy of haar boek (PDF) 'Interest and inflation free money'.

(Terug omhoog)

Kan Fair4All woningen financieren?

Dat is een gecompliceerde zaak en afhankelijk van de deelnemers aan Fair4All. I.v.m. de hoge bedragen die met dergelijke transacties zijn gemoeid lijkt het wenselijk dergelijke financieringen niet via de spaar- en leenrekeningen te laten lopen maar hier op een andere manier mee om te gaan.

Om een bestaande woning te financieren in Fairs moet de verkoper bereid zijn de koopprijs, of een deel hiervan, in Fairs te ontvangen. Hierbij is hij/zij gelimiteerd door de hoogte van de hypotheek in Euro's die nog op het pand rust.

Voor de bouw van een nieuwe woning is een breed scala aan professionele deelnemers aan Fair4All vereist. Wij hebben daarom nog de tijd om de details van de mogelijkheden uit te werken.

Uit praktisch oogpunt lijkt het aannemelijk dat er bij de financiering van woningen in eerste instantie sprake zal zijn van een gedeeltelijke financiering in Fairs naast een financiering door anderen in Euro's voor het gedeelte dat om praktische redenen niet in Fairs is te financieren. Om een dergelijke gesplitste financiering mogelijk te maken hebben wij het islamitische model overwogen waarbij de financierders en de bewoner van het huis gezamenlijk eigenaar worden en de bewoner een maandelijkse huur betaalt aan de eigenaars (waarvan hij/zij er één is). Wanneer de bewoner meer betaalt dan de afgesproken huur wordt zijn/haar aandeel in de woning groter. Zit de bewoner een keer een maand krap dan hoeft hij helemaal niets te betalen maar wordt zijn aandeel in de woning kleiner.
In zo'n opzet is echter alle huur die meer wordt betaald dan de werkelijke kosten van onderhoud en afschrijving niet anders dan het betalen van rente. Wij geven de voorkeur aan een andere aanpak:

Voor investeringen in woningen zal Fair4All als organisatie zelf de benodigde Fairs creëren (zo als reguliere banken dit nu ook doen met Euro's. Zie FairBanking.nl). De woningen (of het aandeel daarin) worden daarmee in eerste instantie het eigendom van de gezamenlijke deelnemers aan Fair4All. Dit eigendom dekt de (waarde)creatie van de Fairs. De bewoner lost de gecreëerde Fairs over een vastgestelde termijn in vaste maandelijkse termijnen af en wordt hiermee geleidelijk voor een groter deel eigenaar.

Tegenover de oorspronkelijk gecreërde Fairs staat de waarde van de woning. Voor een gezond economisch systeem is het van cruciaal belang dat deze verhouding altijd in balans blijft. Op het moment van aflossing worden de Fairs weer 'vernietigd' terwijl de tegenwaarde van het aandeel van Fair4All in de woning afneemt.

Het model van Fair4All is minder flexibel dan het islamitische model. Daar staat tegenover dat men bij Fair4All echt geen rente/huur betaalt.

Voor het bijeenbrengen van deelnemers voor het bouwen van woningen zal t.z.t. een applicatie op de website beschikbaar komen.

(Terug omhoog)

Zijn jullie oplichters?

Die vraag is ons gesteld omdat ons huidige geld dermate “besmet” is dat elke activiteit die zich op economie richt met grote argwaan bekeken wordt. Vergoedingen voor werkelijk verricht werkzaamheden door het bestuur van Fair4all ten gunste van Fair4All en haar deelnemers dienen te worden goedgekeurd door de deelnemers (zie de statuten). Het bestuur krijgt geen bonussen of andere voordeeltjes en de boekhouding is openbaar. Het doel is een meer humane samenleving en de middelen zijn geheel helder. Oordeel vooral zelf.

(Terug omhoog)

Is dit alles? Samen kunnen we nog veel meer!

Nee, dit is nog maar het begin. Met voldoende deelnemers is veel meer mogelijk en kunnen we voor een scala aan zaken alternatieven opzetten die ten goede komen aan de deelnemers en waarbij van winstbejag door externe aandeelhouders geen sprake is. Denk bijvoorbeeld aan verzekeringen, zorg en (gedeeld) vervoer.

(Terug omhoog)

Even voorstellen:
Bestuur
Comité van Aanbeveling